۱۳۸۹ تیر ۳, پنجشنبه

دستاورد های 22 خرداد


مهمترین درسی که این دهه خرداد ماه به ما آموخت صبر و استقامت در برابر حکومتی تا دندان مسلح و همانند یک شطرنج باز حرفه ای استفاده از موقییتها بود.اما دستاوردهای بزرگ جنبش سبز بخصوص در 22 خرداد را اینگونه می توان برشمرد.
1.آقایان موسوی و کروبی با طرح درخواست راهپیمایی ازماهها قبل بنوعی یک مانور تبلیغاتی برای جنبش بوجود آوردند و هروز که به این روز نزدیکتر میشودیم فشار را بر حکومت و نیروهای سرکوبگر بیشتر می توانستیم احساس کنیم.
2.باعث شد که تیم کودتاچی که از مبارزات و مقاومت مدنی مداوم مردم و فعالان جنبش حتی در زندان (نوری زاد،توکلی،تاج زاده...) در طول یکسال گذشته ناتوان و درمانده شده بود در پی پرژه سرکوب گسترده باشد. که بالغو راهپیمایی آن از طرف رهبران جنبش این تیر آنها به سنگ خورد.
3. روی آوردن جنبش به روشهای نافرمانی مدنی و بیخشونت در این دهه بخوبی باعث خستگی و ایجاد شکاف در نیروهای سرکوب گر شده و در نهایت باعث حل شدن آنها در مردم می شود.
4.حاکمیت که از جانب جامعه جهانی بجهت برنامه های هسته ای تحت فشار های روز افزون است و با صادر شدن قعتنامه شورای امنیت بیش از پیش بی کفایتی آنها روشن تر و شکاف در درون آ نها را بیشتر کرد به دنبال بحران آفرینی جدیدی بود تا از زیر سایه این فشارها خارج شود و نظر مردم را از مسایل واقعی منحرف کند. که در این مورد هم شکست خورد.
5.مردم و جنبش سبز بخوبی آموخت که روشهای بیخشونت بسیار دیگری هست که می توان ازآنها با کمترین هزینه استفاده کرد.
در ماههای آینده مردم و جنبش سبز در ادامه مبارزات خود پر انرژی تر و نیروهای سرکوبگر خسته تر خواهند بود که این روزهاا بخصوص 18 تیر که روز است که دانشجویان در کنار مردم خواهند بود برای جنبش مهم است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر